Hoeveel kost de behandeling?

INFONOTA : FINANCIELE AFSPRAKEN (cijfers daterend van 01/2018)

Hoeveel kost een behandeling?

De kostprijs van de revalidatie wordt vergoed door het ziekenfonds van de hulpvrager, indien deze in orde is met zijn ziekenfondsbijdrage. De hulpvrager die niet in orde is met zijn ziekenfondsbijdrage, dient zich tot het OCMW te wenden i.k.v. een tussenkomst in de opnamekosten.

De hulpvrager betaalt zelf:

1) een persoonlijk aandeel (= remgeld) per revalidatiedag. Het bedrag van het remgeld wordt jaarlijks in januari aangepast. *Actuele bedragen (geldig vanaf 01/01/2018):
 residentieel programma : *€5,66 (of * €15,93: jongeren die reeds beroepsactief zijn, met eigen ziekenfondsboekje)
 dagrevalidatie: *€1,80 of €0,00
 ambulant, interdisciplinair adviesgesprek: *€1,80 of €0,00
De hulpvrager die geniet van de voorkeursregeling ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ van het ziekenfonds (cfr code klevertjes ziekenfonds ..1/..1) betaalt geen remgeld bij de dagrevalidatie of bij een ambulant gesprek (interdisciplinair adviesgesprek buiten de opname). In die zin is het interessant dat u bij wijzigingen rond uw verzekerbaarheid bij het ziekenfonds ons dit zo vlug mogelijk doorgeeft, zodoende kan onmiddellijk het correcte bedrag toegepast worden.

2) een éénmalige opnamekost van *€27,27 tenzij het kind/de jongere rechtstreeks van een ziekenhuis komt, in de voorbije drie maanden gehospitaliseerd was, of het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan valt deze kost weg.
3) *€100 waarborg (uitgezonderd bij KRP’s en IDA’s) voor het gebruik van hulpmiddelen van het centrum. Indien er geen schadeproblemen waren tijdens de opname, wordt dit na het betalen van de laatste rekening teruggestort.
4) In het kader van het ontspanningsprogramma ( vrijetijdsactiviteiten en bepaalde reva sportactiviteiten)komt er op leefgroep B, C, D en 4 bijkomstig €15 forfaitair per maand bij. Bij de leefgroepen A,E,G,H en 1,2 en 3 wordt per activiteit vooraf de werkelijke kost doorgerekend. Bij de leefgroep F wordt de gepaste formule individueel bij de opname met de ouders bekeken. Het spreekt voor zich dat de medische situatie van het kind steeds een rol speelt.
5) Kostprijs bij rooming in (=bij overnachting door ouder) =€16 per dag (inbegrepen: ontbijt) . Bonnetjes voor de andere maaltijden kunnen bij de administratieve diensten (boekhouding of onthaal) gekocht worden. (zie meer: infodocument Rooming-in, via Sociale dienst).
6) Eventueel de kostprijs bij aankoop medibox (sorteerdoosje medicijnen, namelijk €13).
7) Schoolkosten. De basisschool is gratis. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd voor theaterbezoek (1X€5) of eventueel voor de schooluitstap (max. €15) . De secundaire school streeft ernaar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Kosten zijn niet voor alle leerlingen hetzelfde, gezien het een leerprogramma ‘op maat’ is, wordt voor elke leerling een individuele schoolrekening gemaakt. (zie meer informatiebrochure Pulderbos-secundair onderwijs).
8) Kosten die niet inbegrepen zijn in de ligdagprijs. Herstellingskosten aan persoonlijk materiaal door onze technische dienst (vb. band rolstoel, fietsband) of vervanging batterijen gebruiksvoorwerpen. De werkelijke kost wordt verrekend bij het eerstvolgende factuur. Wat al dan niet in de ligdagprijs van de revalidatie is inbegrepen wordt door het RIZIV bepaald. Dit is een vrij ingewikkelde materie. Voor vragen kan u steeds bij de de dienst facturatie of de sociale dienst terecht. Cfr *Bijlage Riziv reglementering.
Eventuele tussenkomsten: - Indien de aandoening en de daar uitvloeiende revalidatie het gevolg is van een ongeval, dient u zich te wenden tot de bevoegde verzekeringsmaatschappij. - Sommige hospitalisatieverzekeringen dekken de kosten van een revalidatiebehandeling niet. Wij raden u echter aan om dit alsnog te bevragen bij uw verzekeraar. - Wat betreft het vervoer van en naar huis van rolstoelgebruikers kan u zich richten tot de sociale dienst. Mits een geneeskundig getuigschrift kan men gratis beroep doen op een vervoersdienst. - Ouders die om één of andere reden betalingsmoeilijkheden hebben, kunnen contact opnemen met maatschappelijk werk.
* Bijlage Riziv Reglementering:
Inbegrepen in de ligdagprijs: De kosten welke voortvloeien uit het verblijf van de rechthebbende, alle werkingskosten, de kosten welke voortvloeien uit het verlenen aan de rechthebbende van de maatregelen inzake revalidatie in de inrichting, alle verstrekkingen voor de diagnose en behandeling welke voor die revalidatie nodig zijn. Bijgevolg omvat het ook:de hotelkosten, de kosten van het medisch, paramedisch, verpleegkundig, opvoedkundig en psychologisch toezicht op de rechthebbenden, met inbegrip van de geneesmiddelen, een aantal medische en technische verstrekkingen en, in voorkomend geval, de beademing van de patiënten’
‘De volgende geneeskundige verstrekkingen zijn niet inbegrepen in de revalidatiedagprijs en kunnen derhalve boven op die prijs worden bijgevoegd, tenminste als de verstrekking plaats vindt buiten de inrichting en verleend wordt door een verstrekker die geen deel uitmaakt van het personeel van de inrichting.:
- raadplegingen van geneesheren-specialisten, met uitsluiting van de raadpleging van een pediater, (kinder)pneumoloog, (kinder)neuroloog, (kinder)psychiater, of geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde
- technische-geneeskundige verstrekkingen (art3,§1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen)
- verlossingen
- tandverzorging
- de algemene speciale technische geneeskundige verstrekkingen (art 11, §1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen )
- anesthesiologie
- reanimatie
- heelkunde (art 14 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen)
- medische beeldvorming, met uitsluiting van de medische beeldvorming op het vlak van de ademhalingsorganen of van de neurologie
- de radiotherapie en radiumtherapie
- de inwendige geneeskunde (art 20 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen), met uitsluiting van de verstrekkingen voorzien onder art 20 § 1 b (pneumologie), onder artikel 20 § 1 d (kindergeneeskunde) en onder art 20 § 1f (neuropsychiatrie)
- de dermato-venerologie
- genetische onderzoeken (art 33) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
- interventionele verstrekkingen (art. 34 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen): de vasculaire transluminale percutane behandelingen en andere percutane behandelingen
De volgende geneeskundige verstrekkingen zijn niet inbegrepen in de revalidatiedagprijs en kunnen derhalve boven op die prijs worden bijgevoegd, ook al vinden ze binnen de inrichting plaats en worden ze verleend door het personeel van de inrichting:
- klinische biologie
- verstrekkingen voorzien bij art 27 tot en met 31 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, orthopedische toestellen en andere prothesen

Revalidatiecentrum Pulderbos