Opname verloop

Aanmelding

Alle informatie in verband met de aanmelding en opname vindt u terug op volgende link Aanmeldings- en opnameprocedure.

Om de administratieve voorbereiding van een eventuele opname zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u de opnamebundel via deze link reeds in te vullen, af te drukken en/of door te mailen aan de betrokken maatschappelijk werker. Deze bundel kunt u ook ter plaatse verkrijgen bij de dienst maatschappelijk werk en op papier invullen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Als u wat meer te weten wil komen over de opname, kunt u tijdens de kantooruren terecht op Maatschappelijk Werk. Indien u dit wenst, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsbezoek. De mensen van maatschappelijk werk zijn vaak in gesprek, in vergadering of op bezoek buitenshuis. U kunt steeds uw telefoonnummer achterlaten. Zo zult u snel een telefoontje krijgen om al uw vragen te beantwoorden.

Opname

Tijdens hun opname in Pulderbos verblijven kinderen of jongeren in leefgroepen. Bij opname wordt een leefgroep gekozen die het meest aansluit bij de belevingswereld van uw zoon of dochter. Ook wanneer uw zoon of dochter in dagrevalidatie komt, mag hij/zij aansluiten bij de meest gepaste leefgroep. Van daar gaat men immers naar therapieën of naar de klas.
Elke leefgroep heef een aparte infofiche die u kan inkijken.

Documenten

Wilt u het medisch dossier van uw kind opvragen? Dat kan via het document verzoek afschrift en inzage.

Wanneer moet mijn kind aanwezig zijn?

In het Revalidatiecentrum Pulderbos loopt de revalidatie het ganse jaar door van maandagmorgen tot vrijdagavond, ook tijdens de schoolvakanties.  
Tijdens de weekends (vrijdagavond tot maandagmorgen) wordt begeleiding voorzien voor die kinderen die om medische redenen niet naar huis kunnen.   
Jaarlijks wordt de revalidatie even onderbroken bij de volgende feestdagen:

  • Pasen: van vrijdagavond tot dinsdagochtend
  • O.H. Hemelvaart: van woensdagavond tot maandagochtend
  • Pinksteren: van vrijdagavond tot dinsdagochtend

Voor de feestdagen die op een vaste datum vallen met name:

  • feest van de arbeid  (1 mei)
  • nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen  (1 november)
  • wapenstilstand (11 november)

geldt volgende afspraak:

  • zo deze op vrijdag of maandag valt: wordt de revalidatie onderbroken
  • zo deze op dinsdag, woensdag of donderdag valt: loopt de revalidatie verder tijdens het weekprogramma.

 
Met Kerstmis en nieuwjaar kunnen de kinderen naar huis. Hiervoor worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt. 
 
Deze afspraken vindt u hieronder

2019

Feestdag op

Thuis

Aanwezig in revalidatiecentrum

Pasen

Paasmaandag

Zondag 21 april

Maandag 22 april

Van vrijdagavond 19 april

Tot dinsdagochtend 23 april

Neen

Dag van de arbeid

Woensdag 1 mei

Neen

Ja

 

O.H. Hemelvaart

Donderdag 30 mei

Van woensdagavond 29 mei tot maandagochtend 3 juni

Neen

Pinkstermaandag

Maandag 10 juni

Van vrijdagavond 7 juni tot dinsdagochtend 10 juni

Neen

Nationale feestdag

Zondag 21 juli

Van vrijdagavond 19 juli tot maandagochtend 22 juli

Neen

O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 15 augustus

Neen

Ja

Allerheiligen

Vrijdag 1 november

Donderdagavond 31 oktober tot maandagochtend 4 november

Neen

Wapenstilstand

Maandag 11 november

Van vrijdagavond 8 november tot dinsdagochtend 12 november

Neen

Kerstmis

Woensdag 25 december

Dinsdagavond 24 december tot donderdagochtend 26 december

Neen

 

Nieuwjaar

Woensdag 1 januari 2020

Dinsdag 31 december tot donderdagochtend 2 januari 2020

Hoeveel kost de behandeling?

INFONOTA : FINANCIELE AFSPRAKEN (cijfers daterend van 01/2018)

Hoeveel kost een behandeling?

De kostprijs van de revalidatie wordt vergoed door het ziekenfonds van de hulpvrager, indien deze in orde is met zijn ziekenfondsbijdrage. De hulpvrager die niet in orde is met zijn ziekenfondsbijdrage, dient zich tot het OCMW te wenden i.k.v. een tussenkomst in de opnamekosten.

De hulpvrager betaalt zelf:

1) een persoonlijk aandeel (= remgeld) per revalidatiedag. Het bedrag van het remgeld wordt jaarlijks in januari aangepast. *Actuele bedragen (geldig vanaf 01/01/2018):
 residentieel programma : *€5,66 (of * €15,93: jongeren die reeds beroepsactief zijn, met eigen ziekenfondsboekje)
 dagrevalidatie: *€1,80 of €0,00
 ambulant, interdisciplinair adviesgesprek: *€1,80 of €0,00
De hulpvrager die geniet van de voorkeursregeling ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ van het ziekenfonds (cfr code klevertjes ziekenfonds ..1/..1) betaalt geen remgeld bij de dagrevalidatie of bij een ambulant gesprek (interdisciplinair adviesgesprek buiten de opname). In die zin is het interessant dat u bij wijzigingen rond uw verzekerbaarheid bij het ziekenfonds ons dit zo vlug mogelijk doorgeeft, zodoende kan onmiddellijk het correcte bedrag toegepast worden.

2) een éénmalige opnamekost van *€27,27 tenzij het kind/de jongere rechtstreeks van een ziekenhuis komt, in de voorbije drie maanden gehospitaliseerd was, of het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft bij de mutualiteit, dan valt deze kost weg.
3) *€100 waarborg (uitgezonderd bij KRP’s en IDA’s) voor het gebruik van hulpmiddelen van het centrum. Indien er geen schadeproblemen waren tijdens de opname, wordt dit na het betalen van de laatste rekening teruggestort.
4) In het kader van het ontspanningsprogramma ( vrijetijdsactiviteiten en bepaalde reva sportactiviteiten)komt er op leefgroep B, C, D en 4 bijkomstig €15 forfaitair per maand bij. Bij de leefgroepen A,E,G,H en 1,2 en 3 wordt per activiteit vooraf de werkelijke kost doorgerekend. Bij de leefgroep F wordt de gepaste formule individueel bij de opname met de ouders bekeken. Het spreekt voor zich dat de medische situatie van het kind steeds een rol speelt.
5) Kostprijs bij rooming in (=bij overnachting door ouder) =€16 per dag (inbegrepen: ontbijt) . Bonnetjes voor de andere maaltijden kunnen bij de administratieve diensten (boekhouding of onthaal) gekocht worden. (zie meer: infodocument Rooming-in, via Sociale dienst).
6) Eventueel de kostprijs bij aankoop medibox (sorteerdoosje medicijnen, namelijk €13).
7) Schoolkosten. De basisschool is gratis. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd voor theaterbezoek (1X€5) of eventueel voor de schooluitstap (max. €15) . De secundaire school streeft ernaar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Kosten zijn niet voor alle leerlingen hetzelfde, gezien het een leerprogramma ‘op maat’ is, wordt voor elke leerling een individuele schoolrekening gemaakt. (zie meer informatiebrochure Pulderbos-secundair onderwijs).
8) Kosten die niet inbegrepen zijn in de ligdagprijs. Herstellingskosten aan persoonlijk materiaal door onze technische dienst (vb. band rolstoel, fietsband) of vervanging batterijen gebruiksvoorwerpen. De werkelijke kost wordt verrekend bij het eerstvolgende factuur. Wat al dan niet in de ligdagprijs van de revalidatie is inbegrepen wordt door het RIZIV bepaald. Dit is een vrij ingewikkelde materie. Voor vragen kan u steeds bij de de dienst facturatie of de sociale dienst terecht. Cfr *Bijlage Riziv reglementering.
Eventuele tussenkomsten: - Indien de aandoening en de daar uitvloeiende revalidatie het gevolg is van een ongeval, dient u zich te wenden tot de bevoegde verzekeringsmaatschappij. - Sommige hospitalisatieverzekeringen dekken de kosten van een revalidatiebehandeling niet. Wij raden u echter aan om dit alsnog te bevragen bij uw verzekeraar. - Wat betreft het vervoer van en naar huis van rolstoelgebruikers kan u zich richten tot de sociale dienst. Mits een geneeskundig getuigschrift kan men gratis beroep doen op een vervoersdienst. - Ouders die om één of andere reden betalingsmoeilijkheden hebben, kunnen contact opnemen met de sociale dienst.
* Bijlage Riziv Reglementering:
Inbegrepen in de ligdagprijs: De kosten welke voortvloeien uit het verblijf van de rechthebbende, alle werkingskosten, de kosten welke voortvloeien uit het verlenen aan de rechthebbende van de maatregelen inzake revalidatie in de inrichting, alle verstrekkingen voor de diagnose en behandeling welke voor die revalidatie nodig zijn. Bijgevolg omvat het ook:de hotelkosten, de kosten van het medisch, paramedisch, verpleegkundig, opvoedkundig en psychologisch toezicht op de rechthebbenden, met inbegrip van de geneesmiddelen, een aantal medische en technische verstrekkingen en, in voorkomend geval, de beademing van de patiënten’
‘De volgende geneeskundige verstrekkingen zijn niet inbegrepen in de revalidatiedagprijs en kunnen derhalve boven op die prijs worden bijgevoegd, tenminste als de verstrekking plaats vindt buiten de inrichting en verleend wordt door een verstrekker die geen deel uitmaakt van het personeel van de inrichting.:
- raadplegingen van geneesheren-specialisten, met uitsluiting van de raadpleging van een pediater, (kinder)pneumoloog, (kinder)neuroloog, (kinder)psychiater, of geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde
- technische-geneeskundige verstrekkingen (art3,§1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen)
- verlossingen
- tandverzorging
- de algemene speciale technische geneeskundige verstrekkingen (art 11, §1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen )
- anesthesiologie
- reanimatie
- heelkunde (art 14 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen)
- medische beeldvorming, met uitsluiting van de medische beeldvorming op het vlak van de ademhalingsorganen of van de neurologie
- de radiotherapie en radiumtherapie
- de inwendige geneeskunde (art 20 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen), met uitsluiting van de verstrekkingen voorzien onder art 20 § 1 b (pneumologie), onder artikel 20 § 1 d (kindergeneeskunde) en onder art 20 § 1f (neuropsychiatrie)
- de dermato-venerologie
- genetische onderzoeken (art 33) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
- interventionele verstrekkingen (art. 34 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen): de vasculaire transluminale percutane behandelingen en andere percutane behandelingen
De volgende geneeskundige verstrekkingen zijn niet inbegrepen in de revalidatiedagprijs en kunnen derhalve boven op die prijs worden bijgevoegd, ook al vinden ze binnen de inrichting plaats en worden ze verleend door het personeel van de inrichting:
- klinische biologie
- verstrekkingen voorzien bij art 27 tot en met 31 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, orthopedische toestellen en andere prothesen

Revalidatiecentrum Pulderbos